Samfällighetsföreningar

I Beckomberga överlämnas gatorna och kvartersmark över till respektive bostadsrättsförening när husen är klara. Bostadsrättsföreningarna bildar därefter en samfällighetsförening som är ett bra sätt att organisera skötseln av mark, gator eller anläggningar som ägs tillsammans. Samfällighetsföreningen förvaltar enligt stadgar därefter ett antal gemensamhetsanläggningar, som är funktioner eller anläggningar som flera fastigheter har nytta av. Det kan vara belysning, vägar, gångstigar, gemensamma parkerings­platser, lekplatser, grönytor och sophus samt drift och skötsel av dessa.

Läs mer om samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar på Lantmäteriets webbplats

Hur det fungerar idag

De områden som inte förvaltas av någon av samfällighetsföreningarna i Beckomberga sköts av NVB och i vissa fall av en bostadsrättsförening. NVB sköter i dagsläget det mesta t.ex städning, snöröjning m.m.

I Beckomberga finns två samfällighetsföreningar

Martebo samfällighetsförening är bildad och svarar endast för rad- och parhusen specifika delar.

Västergarns samfällighetsförening (Etapp 3:1, 3:2 och 3:3) är bildad och styrelsen består för närvarande av byggherrarnas representanter. De ska bytas ut mot en ny styrelse som består av de boende. Gemensamhetsanläggningarna är under uppförande och väntas komma på plats under första delen av 2017. Västergarns samfällighetsförening kommer att förvalta alla anläggningar inom sista utbyggnadsområdet i form av flera gemensamhetsanläggningar med olika deltagande fastigheter per anläggning.

Övriga samfällighetsföreningar i Beckomberga:

Fornvårdens Samfällighetsförening. http://fornvarden.org/

Hälsovårdens Samfällighetsförening: http://www.halsovardenssff.se/