Gator, trafik och mark

Skötsel av området och marken

I Beckomberga bestämmer detaljplanen hur skötsel av allmän platsmark i NVB:s område ska ske. Enligt detaljplanen har samfällighetsföreningar driftansvar för en stor del av området när det är klart. Det innebär skötsel av gator, mark, belysning, städning, miljöstationer m.m. Ansvaret för kvartersmark som tillhör en bostadsrättsförening (den mark som finns runt byggnaden) ligger hos föreningen. I dag hanteras vissa delar av områdets skötsel av NVB fram till dess organisationen kring samfällighetsföreningarna är klar. Sommaren 2017 ska det vara överlämnat och klart.

Har du frågor, synpunkter eller vill felanmäla något, använd vårt formulär. Vi svarar dig på e-post och/eller publicerar det på sidan. Felanmälan gäller givetvis inte sådant inom bostaden eller bostadsrättsföreningen.

Området innehåller två samfällighetsföreningar och du kan läsa mer om dem här.

Gator och vägar

NVB:s gator redovisas nedan som grå. Till sommaren 2017 är planen att gatorna lämnas över till Stockholms stad. Här är även skissen nedan som pdf.

Karta NVBs gator 20151124_mindre

Lummelundagatan och Beckombergavägen

Den del av Beckombergavägen som går genom allén och fram till Follingbogatan samt delar av Lummelundagatan är renoverade sommaren 2016 med en utsmyckad vägbeläggning och ny belysning. Se separat information med karta osv.

Byggtrafik

All byggtrafik leds söderifrån och ingen byggtrafik tillåts norrifrån förbi skolan.

Belysning

Beckomberga lever delvis med ett gammalt elnät från sjukhusets tid vid sidan av det moderna nät som finns i de nybyggda delarna av området. Det gamla nätet finns på Lummelundagatan har bytts ut sommaren 2016. När området är klart sommaren 2017 är allt utbytt till det nya elnätet. Belysningen blir en stor gemensamhetsanläggning som kommer att förvaltas av Västergarns samfällighetsförening när området är klart. Drift och skötsel av belysning har inte lämnats över till föreningen ännu och fram till dess ligger ansvaret hos NVB.

Skyltning

Skyltning för byggtrafik ombesörjs av av NVB. Skyltar om förbjuden byggtrafik via skolan är uppsatta.

Skyltning parkering. För de uthyrda parkeringarna sköts skyltningen av bostadsrättsföreningarna. Övrig skyltning sker när gatorna lämnas över till samfällighetsföreningarna respektive Stockholms stad.

Växter och träd

Ansvar för växter och träd på kvartersmark ligger hos bostadsrättsföreningen. Växtlighet på allmänna ytor sköts av NVB fram till dess Stockholms stad tagit över marken.

Träd i allén på Beckombergavägen
Det här med hantering av träd såväl i alléer som på andra platser är omgärdat av en rad bestämmelser.  Man behöver skilja på träd (och mark) som tillhör en brf och träd som tillhör en markägare eller en kommun. Det finns också särskilda regler för träd som omfattas av biotopskyddet, dit alléträd tillhör.

Träd på mark som tillhör en brf.
En bostadsrättsförening har inte bara full rådighet över de träd som står på föreningens fastighetsmark utan även ansvar för dem. Det är alltså föreningens ansvar att anlita någon som beskär träden och tar hand om det som behövs för att trädet ska må bra och att det är säkert. Vill man ta bort ett träd helt är det också bostadsrättsföreningens beslut, men då behöver en kontakt tas med stadsbyggnadskontoret på Stockholms stad, för att säkerställa att trädfällningen inte är olovlig. Är det inom detaljplanelagt område, vilket Beckomberga är, kan planen ange skydd för träd, något som behöver kontrolleras. Då behöver marklov för fällningen vilket staden hanterar. Läs mer om marklov här. Om det dessutom handlar om s.k. skyddsvärda träd behöver en ansökan om fällning även ställas till länsstyrelsen. (Stora träd som är grövre än 1 meter i diameter, mycket gamla träd äldre än 140-200 år och grova hålträd.) Läs mer om skyddsvärda träd här.

Träden i allén som tillhör NVB

De träd i allén som inte är på kvartersmark tillhör i dagsläget markägaren NVB men kommer att lämnas över till staden när området är klart. Där har skadade träd identifierats och behöver nödfällas, i dagsläget är det mellan 3-5 träd. Vilka övriga åtgärder i allén som ska göras, mark och rotbäddsrenovering, beskärning av träd m.m. är under utredning och diskussion. Läs mer om detta här.

Parken

Parken mellan Beckomberga ängsväg och Lummelundagatan är privat och till för alla boende i Beckomberga och dess besökare. Parken sköts av NVB fram till den tidpunkt då den tas över av Västergarns samfällighetsförening som en gemensamhetsanläggning.

Miljöstugor och sopsortering

Det finns två miljöstugor inom etapp 3 som betjänar de boende i Beckomberga. På Martebogatan samt Beckomberga skogsväg/Beckomberga ängsväg. Kod erhålls via bostadsrättsföreningen.

Snöröjning och halkbekämpning

NVB ansvarar för snöröjning inom området med undantag för några gator som är överlämnade och där de boende sköter snöröjning på sina gator genom en gemensamhetsanläggning. När området är klart 2017 kommer snöröjningen att skötas helt av samfällighetsföreningen, med undantag av allmänna gator som sköts av Stockholms stad. Läs mer om snöröjningen här.

Arbetsplats = farlig plats

En byggarbetsplats medför visst stök och bök vilket är oundvikligt. Vi ber om din förståelse under ytterligare en tid framöver och vill samtidigt påminna om att byggarbetsplatsen är en farlig plats för såväl vuxna som  lekande barn. Det är inte tillåtet att gå in på arbetsplatsen och vi ber särskilt dig med barn att vara extra uppmärksam.

Spara

Spara