Frågor och svar

Om du har någon fråga, synpunkt eller felanmälan kan du använda formuläret.  Du får svar via e-post. Allmänna frågor som fler kan vara intresserade av publicerar vi även här på sidan.

Vad händer med träden i allén och de träd som står på kvartersmark?

Träd i allén på Beckombergavägen. Det här med hantering av träd såväl i alléer som på andra platser är omgärdat av en rad bestämmelser.  Man behöver skilja på träd (och mark) som tillhör en brf och träd som tillhör en markägare eller en kommun. Det finns också särskilda regler för träd som omfattas av biotopskyddet, dit alléträd tillhör.

Träd på mark som tillhör en brf. En bostadsrättsförening har inte bara full rådighet över de träd som står på föreningens fastighetsmark utan även ansvar för dem. Det är alltså föreningens ansvar att anlita någon som beskär träden och tar hand om det som behövs för att trädet ska må bra och att det är säkert. Vill man ta bort ett träd helt är det också bostadsrättsföreningens beslut, men då behöver en kontakt tas med stadsbyggnadskontoret på Stockholms stad, för att säkerställa att trädfällningen inte är olovlig. Är det inom detaljplanelagt område, vilket Beckomberga är, kan planen ange skydd för träd, något som behöver kontrolleras. Då behöver marklov för fällningen vilket staden hanterar. Om det dessutom handlar om s.k. skyddsvärda träd behöver en ansökan om fällning även ställas till länsstyrelsen. (Stora träd som är grövre än 1 meter i diameter, mycket gamla träd äldre än 140-200 år och grova hålträd.)

Träden i allén som tillhör NVB. De träd i allén som inte är på kvartersmark tillhör i dagsläget markägaren NVB men kommer att lämnas över till staden när området är klart. Där har skadade träd identifierats och behöver nödfällas, i dagsläget är det mellan 3-5 träd. Vilka övriga åtgärder i allén som ska göras, mark och rotbäddsrenovering, beskärning av träd m.m. är under utredning och diskussion. Läs mer om detta här.

När kommer man att öppna den tillfälliga parkeringsplatsen mitt emot Beckomberga Allé 20?  När kommer den att tas bort och vad kommer det att bli där sedan?

Den kommer öppnas den dagen vi, dvs NVB, börjar med VA arbetena vid föreningens teknikhus. Tidpunkt för det beror på när föreningen ger oss tillstånd att påbörja arbetena. När vi är klara kommer det att bli en gräsyta där.

Vi vill ha en småbarnsgunga, en handikapp gunga och en annan typ av lekutrustning.
Kättingen kan vara farlig för små fingrar.

Den nya parken mitt i området är ingen allmän park utan tillhör de boende som en del av bostäderna. Det finns dock inga avspärrningar som stänger ute människor som vill vistas där, alla är välkomna.

Parken är utformad av en landskapsarkitekt som bedömt och valt den lekutrustning som finns. Det är bänkar, bord och grill i enda änden, en stor gräsmatta emellan och lek och några bord i den andra änden. All utrustning uppfyller de normer och krav som finns för lekutrustning och allt är också besiktigad av behöriga kontrollanter. Det finns alltså inga säkerhetsbrister. Det finns alltid olika åsikter om vad som ska finnas i en park och vid utformningen är det en fråga om prioritering. Det finns dock möjlighet för er boende att påverka detta i och med att parken överlåts som en gemensamhetsanläggning, vilket är planerat att ske under slutet på 2016. Fram till dess förvaltar NVB parken och inga tillägg kommer att genomföras.

Vi vill ha bänkar, bord och även en till grill i parken.

Idag finns det både bord, bänkar och en grill i den ena delen av parken.

Papperskorgarna i parken är för små och ofta överfulla.

Idag sker ingen regelbunden tömning av papperskorgarna men fram till dess samfällighetsföreningarna tar över skötseln av parken, vilket är planerat att ske under 2016, kommer NVB att titta på hur det kan lösas.

Skylten vid övergångsskylten nere vid allen (Grindstugan) är nerkörd.

Skylten vid övergångsstället på Beckombergavägen/Grindstugan har blivit nedkörd flera gånger och vi tar nu bort den under resten av året till dess byggtrafiken inte kör där längre. Gatorna är inte dimensionerade för stora trailerbilar utan för normal brukstrafik och i detta fall blev den nedkörda skylten tyvärr konsekvensen av det.   

Vad händer med Grindstugan på Beckombergavägen?  Kan vara en bra lokal för mindre möten för Brf föreningar och liknande.

Grindstugan ägs av NVB i dagsläget och användningen är inte beslutad än. Den används tillsvidare av NVB som kontor. Att hyra ut huset till brf.er och liknande är i dagsläget inte aktuellt eftersom det måste hanteras med nycklar, ansvar, städning mm.

Hur leds byggtrafiken nu?

All byggtrafik leds söderifrån och ingen byggtrafik tillåts norrifrån förbi skolan. Den tunga trafiken kommer att minska betydligt fram till sommaren 2016 och semestrarna. Under industrisemestern är alla byggen stängda och endast lättare arbeten genomförs.

Det är väldigt lerigt på Beckombergavägen vid förskolan Kastanjelunden?

Beckombergavägen har väntat på att byggas om och därför har inga underhållsåtgärder skett. I slutet på april påbörjas byggnationen av Lummelundagatan och norra delen av Beckombergavägen. Vägbeläggningen kommer att bli mönstertryckt asfalt med löv i olika färger. Arbetet planeras vara klart till skolstarten till hösten 2016.